Meer over Activiteiten

Catechisatie

Gewone catechisatie
Gedurende het winterseizoen geeft de dominee catechisatie.
De kennis die in de jonge jaren wordt opgedaan, blijft vaak een
heel leven bij! De catechisatie is bijzonder belangrijk voor een goede geestelijke
vorming.
De bedoeling van de catechisatie is, om de jongeren van de gemeente onderwijs
te geven in het verstaan van de Heilige Schrift en in de belijdenis (en geschiedenis)
van de kerk. De ouders hebben bij de doop van hun kinderen beloofd en voor hun
verantwoording genomen om hen te laten onderwijzen in de ‘voorzeide’ leer.
Dat krijgt onder andere gestalte in de catechisatielessen.
In het kader van Gods genadeverbond is het de bede van de kerkenraad, dat God
door Zijn Woord en Geest de catechisaties wil gebruiken tot eeuwige zegen van de
kinderen en jongeren van de gemeente. Laat het gebed van heel de gemeente zijn,
dat mede door de catechisaties jongeren opnieuw geboren mogen worden en tot
geloof en bekering mogen komen.
Met klem wordt daarom aan de ouders gevraagd om hun kinderen daadwerkelijk te
stimuleren tot het met vaste regelmaat volgen van dit onderwijs. Daarnaast dringen
we er bij de ouders op aan om met de jongeren thuis in een open gesprek nog eens
door te nemen wat op catechisatie is behandeld. Steunt u ook de jongeren bij het
leren van dat wat hen is opgegeven!

Belijdeniscatechisatie
Elk jaar wordt er gelegenheid gegeven om zich gedurende een winterseizoen voor
te bereiden op het belijden van het geloof in het midden van de gemeente: de be-
lijdeniscatechisatie.
Laten allen die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd
(ook ouderen in de gemeente) zich biddend voor Gods aangezicht onderzoeken.
Het nalaten van belijdenis doen is ook een beslissing, maar wel een negatieve.
Veelal blijkt dat het volgen van een belijdeniscatechisatie een hulpmiddel is waardoor
er meer helderheid komen kan met betrekking tot vragen van persoonlijk geloof
in de Heere Jezus Christus en persoonlijke bekering. Voor wat betreft dag, tijd
en plaats verwijzen we u / jou naar de berichtgeving in de kerkbode, Hersteld
Hervormd Zeeland.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2019