Meer over Kerkenraad

Zendingscommissie

Zendingscommissie

 

Doelstelling


De zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente Tholen streeft ernaar om de gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht tot zending en om de betrokkenheid op het zendingswerk te vergroten. Zij doet dit in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkeraad.
Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK).

‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb.’ Matth. 28 vers 19.

 

Zending HHK


Het zendingswerk van de HHK beperkt zich tot nu toe tot Malawi en Suriname. In Malawi betreft het de samenwerking met de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. In Suriname wordt gewerkt in Powakka en in Paramaribo.
Over de voortgang van het zendingswerk geeft de ZHHK informatie aan de gemeenten door middel van het kwartaalblad ‘Zicht op Zending’. 

 

Taken

De taken van de zendingscommissie zijn o.a.

  • Stimuleren van gebed en voorbede voor de zending.
  • Het onderhouden van contacten met de ZHHK.
  • In overleg met de kerkenraad organiseren van collecten voor de zending (voorjaar-, Pinkster-, zomer- en najaarszendingscollecte).
  • Verwerven van financiële steun door verkoopactiviteiten en zendingsbus bij de uitgang van de kerk.
  • Het plaatsen van berichten in de kerkbode.
  • Organiseren van een gemeentemiddag of gemeenteavond.
  • Het onderhouden van contacten met zendingswerkers na uitzending.

 

Thuisfrontcommissie (TFC) fam. Van der Bas


Vanuit de HHK is onze oud predikant ds. C.J.P. van der Bas met zijn vrouw uitgezonden naar Malawi. Ds. Van der Bas is verbonden als docent aan de Bijbelschool in Zomba. Om contact te onderhouden met familie Van der Bas is er een thuisfrontcommissie opgericht. Deze bestaat uit leden van de zendingscommissies uit de gemeenten die ds. Van der Bas gediend heeft: Hoevelaken, Putten, Woudenberg, Kruiningen en Tholen. 

Doel van de TFC is betrokken te zijn bij het zendingswerk en contact te onderhouden. Via nieuwsbrieven blijft de gemeente op de hoogte van het werk van fam. Van der Bas. Ook gemeenteleden willen we stimuleren om mee te leven met fam. Van der Bas.
Hun adres en e-mail zijn:

Fam. Van der Bas
P.O. Box 626
ZOMBA, Malawi
Email: cjpvdbas@gmail.com 


Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
stuur dan een mailtje naar: famvanderbasmalawi@gmail.com

 

Deze nieuwsbrieven zijn inmiddels verschenen:

April 2017
Augustus 2017
Maart 2018
December 2018

 

Leden

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:
Dhr. M.J.C. Schot (voorzitter, lid TFC fam. Van der Bas)
Mevr. W.P. Molenaar (secretaris)
Mevr. M.A. Priem (penningmeester, lid TFC fam. Van der Bas)
Dhr. J.C. Verheul (diaken)

Contact:  Mevr. W.P. Molenaar    E: zendingscommissie@hhgtholen.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020