AANVULLING update Corona en de gemeente

16 maart 2020

Na een evaluatie van de diensten van afgelopen zondag heeft de kerkenraad geconcludeerd dat het goed was dat de diensten op deze wijze invulling hebben gekregen. Nu de nieuwste besluiten door de overheid bekend zijn gemaakt, heeft dat tot de volgende nieuwe maatregelen geleid.  AANVULLING 17 MAART

1. Vanaf aanstaande zondag zal er voorlopig géén reguliere dienst meer gehouden worden. De diensten die gehouden worden zullen uitsluitend bezocht worden door een ouderling, diaken, organist, koster en voorganger. Mogelijk ook iemand die aanwezig is voor de techniek.

2. Er wordt namelijk onderzocht of het mogelijk is de diensten naast de audio-uitzending via Kerkdienstgemist.nl ook via een livestream op YouTube in beeld uit te zenden. Houd daarvoor de berichtgeving op de website in de gaten.

3. Dit besluit is genomen omdat: a. de scholen gesloten zijn, evenals sportclubs en restaurants, b. er fysieke afstand moet zijn tot elkaar van minimaal 1,5 meter en c. omdat het met name in gezinnen lastig is om thuis te focussen op alleen audio.

4. We hopen en bidden dat deze maatregelen van korte duur zijn.

5. Wat betreft de collecten het volgende. U kunt per week de diaconale collecte overmaken op de rekening van de Diaconie: NL 26 RBRB 0691 9168 61. Vermeld dat bijvoorbeeld als volgt: collecte diaconie datum. De tweede collecte is altijd bestemd voor de Kerkvoogdij. Die kan overgemaakt worden op de rekening van de Kerkvoogdij NL 44 RBRB 0695 1831 09. Graag onder vermelding van de collecte en de datum. Als er een collecte bestemd is voor het Bouwfonds, kunt u daarvoor het bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 56 RBRB 8871 2619 68. Ook daarin graag onder vermelding van de datum. Voor het zendingsbusje bij de uitgang kunt u gebruikmaken van het rekeningnummer van de diaconie. Vermeld daar dan zendingsbusje bij. Voor kerkbouw en orgelfonds kunt u gebruikmaken van het rekeningnummer van het Bouwfonds. Vermeld daarbij welke van de twee u met uw gift wilt steunen. Mocht u dit teveel werk vinden, of denken het te vergeten, of er is nog een andere reden dan kan ook op een andere manier aan de collecte gedacht worden. U zet thuis drie bakjes klaar en op het moment dat normaal de collecte plaatsvindt, doet u daar uw collectegeld in. Dit kan natuurlijk naar behoefte uitgebreid worden met zendings-, bouwfonds- en orgelfondsbusje. De eerstvolgende keer dat er dan weer een gewone kerkdienst belegd zal worden, kunt u de inhoud van die busjes deponeren in de collectezak.

6. Zoveel als mogelijk zal ds. ’t Hart in de komende diensten voorgaan.

7. Geprobeerd zal worden om weer vragen beschikbaar te laten zijn om zo na en door te spreken over de preken.

8. Voor de invulling van de zondag in de gezinnen kan gebruikgemaakt worden van materiaal op de website van bijbelsopvoeden.nl en ABC van het geloof.

9. Aanvullende en wijzigende informatie zal zoveel als mogelijk gedeeld worden via de website. Voor mensen die geen internet hebben, wordt noodzakelijke informatie bezorgd aan huis of telefonisch meegedeeld. Tevens een dringende oproep om mensen van wie u weet dat zij niet over internet beschikken de info te delen.

10. We roepen op om biddend om elkaar heen te staan:

a. de medewerkers van de zorg in de gemeente. Zij beleven een zeer drukke en intensieve periode.

b. de ouderen van de gemeente. Deze periode is een zeer intense periode, waarin vereenzaming nadrukkelijk op de loer ligt. Niet alleen voor hen, maar ook zij die alleen door het leven gaan.

c. de jongelui en de kinderen. Zij hebben hele dagen dat ze thuis zitten, terwijl ze boordevol energie zitten. Het is voor hen en hun ouders niet de gemakkelijkste periode.

d. de zieken in ons land, en in de gemeente wanneer ze er komen. Voor hen is het nog het meest zwaar.

e. voor hen die trouwplannen hebben in de komende periode. Alles is onzeker geworden.

f. voor de zwangere vrouwen in de gemeente. Ze behoren officieel niet tot een risicogroep, maar het virus zal ongetwijfeld de nodige impact en gevolgen voor de zwangerschap kunnen hebben.

g. voor hen die ik vergeten ben te noemen. Want de lijst kan eindeloos worden uitgebreid. Bovenal dat het Koninkrijk van de HEERE uitgebreid zal worden. En dat deze omstandigheden ons dichter bij Hem brengen.

11. Dit alles betekent dat ik ook geen pastoraat kan bedrijven in de normale zin van het woord. Ik doe daarom mijn best zo mogelijk telefonisch daar invulling aan te geven. Bezoeken worden in principe uitgesteld. Ik doe wel een beroep op u als gemeente om dingen te melden.

12. Zoals zondag afgekondigd een oproep aan hen die niet naar buiten kunnen of durven om contact te zoeken met diaken Verheul. Hij coördineert dat aspect door jongeren aan te zoeken die dan een boodschap kunnen doen. Daarin is het van belang om contact te mijden. Hoe dat vormgegeven wordt, is bespreekbaar in onderling overleg.

13. De geplande dienst van belijdenis doen (jaarkalender: 5 april) en de geplande doopdienst van zondag 19 april zullen voorlopig geen doorgang kunnen vinden. De belijdenisdienst was sowieso al naar later verplaatst. En de doopdienst kan alleen doorgang vinden als er weer gewone kerkdiensten belegd kunnen worden.

14. Het is vanzelfsprekend overbodig om het schrijven. Een hartelijke oproep om in plaats van aanstootgevend gedrag (bijv. hamsteren, wat overbodig is!) juist te laten zien hoe ontspannend en heerlijk het is om volgeling te zijn van Hem Die Rust geeft en de Rustaanbrenger is, Jezus Christus. Prachtig en diep om over na te denken, wat collega Schenau in het RD liet optekenen afgelopen zaterdag: Werkelijk, Hij heeft al onze ziekten gedragen.

  • © hersteld hervormde kerk 2021