Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij

Belijden

De Bijbelse geloofsleer is samengevat in verschillende belijdenisgeschriften. Onze kerk kent 6 belijdenisgeschriften, drie uit de oude kerk en drie uit de tijd van de reformatie. Hieronder vindt u de verschillende belijdenisgeschriften.

Apostolische geloofsbelijdenis

Het oudste belijdenisgeschrift is de zogenaamde Apostolische Geloofsbelijdenis. Elke zondag wordt deze belijdenis in de middag- of avonddienst gelezen.

Uit de oude kerk

 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.
 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
 6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. Vergeving der zonden;
 11. Wederopstanding des vleses;
 12. En een eeuwig leven.

Uit de oude kerk

Uit de tijd van de reformatie

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit