Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij

Lid worden

Lid worden van de HHG Tholen

Het kan zijn dat u nog geen lid bent van een kerk, en lid wilt worden. Dan bestaat de mogelijkheid om onderwijs te krijgen, om zo wegwijs te worden in de Bijbel, en uiteindelijk ook belijdenis van het geloof af te leggen.

Bij het afleggen van openbare geloofsbelijdenis worden de volgende
vragen gesteld:

  1. Belijdt gij te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest?

  2. Belijdt gij, dat gij door de zonde geheel verdorven en mitsdien strafwaardig zijt voor God, en dat gij de Heere Jezus Christus behoeft als uw enige Zaligmaker; en dat gij van zin en van wil zijt, door Gods genade, de zonde te verzaken en Christus in leven en sterven te volgen, gelijk Zijn ware belijders betaamt?

  3. Belooft gij getrouw te zijn in het bijwonen van de samenkomsten van de gemeente, te volharden in de leer der godzaligheid, in het gebed, en in het lezen van de Heilige Schrift. En naar de u geschonken gaven in de gemeenschap der Hersteld Hervormde Kerk mee te werken aan de opbouw van het Koninkrijk Gods en u te onderwerpen aan het kerkelijk opzicht, en in geval gij u mocht misgaan, aan de kerkelijke tucht?

Het komt ook voor dat er mensen zijn die van kerkverband willen veranderen. Als u dat voornemen hebt, wordt een gesprek gepland waarin uw motivatie en de wederzijdse verwachtingen naar elkaar toe aan bod zullen komen.

Voordat het lidmaatschap ingaat, nemen we een periode van een half jaar in acht, waarin verwacht wordt dat u zoveel als mogelijk is de kerkdiensten trouw bezoekt. Daarna volgt een overkomstgesprek met de predikant en wijkouderling. In het geval u belijdend lid bent van een ander kerkverband, dan zal in dit gesprek ook de derde belijdenisvraag gesteld worden.

Kortom, overweegt u lid te worden van onze kerkelijke gemeente: schroom dan niet
om contact op te nemen met de predikant (predikant@hhgtholen.nl) of de scriba (scriba@hhgtholen.nl).

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit