Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

'Mijne is het zilver en Mijne is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen.' Haggai 2:9
 

De kerkvoogdij behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij beheert in praktische zin de financiën en is verantwoordelijk voor een gepaste locatie ten behoeve van de erediensten. Ook is zij verantwoordelijk voor huisvesting van de predikant(en), evenals het onderhoud van de gebouwen, de salarissen en alle andere kosten die in relatie staan tot de erediensten. Om dit alles te kunnen realiseren is de kerkvoogdij vooral afhankelijk van giften, donaties, legaten, schenkingen, collecten en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Maar ook acties die vanuit de gemeente voor dit doel worden georganiseerd zijn noodzakelijk. Zonder inkomen kan de kerkvoogdij immers niet functioneren! In de gemeente is de kerkvoogdij ingericht volgens Ordinantie 16 lid 4b van de kerkorde (aangepast beheer). Dit betekent dat de kerkvoogdij bestaat uit een door de kerkenraad tot kerkvoogd aangewezen ouderling, aangevuld met rechtstreeks door de lidmaten verkozen kerkvoogden die niet tevens ambtsdrager zijn. Het college van kerkvoogden arbeidt in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad. De kerkvoogdij werkt volgens een plaatselijk regeling. In deze regeling zijn de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden vastgelegd.  Op dit moment  bestaat de kerkvoogdij uit vijf leden. Eén daarvan maken ook deel uit van de kerkenraad. Elke vier jaar zijn de kerkvoogdijleden herkiesbaar en kunnen maximaal twaalf jaar zitting hebben in de kerkvoogdij. Een kerkvoogd dient eveneens belijdend lid te zijn van de gemeente en wordt ook door belijdende leden voorgedragen en verkozen. Een ouderlingkerkvoogd wordt in het ambt bevestigd en maakt deel uit van de kerkenraad terwijl een kerkvoogd wordt aangesteld.

Het college van kerkvoogden bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter:

Dhr. T. Hakvoort (afgevaardigd vanuit de kerkenraad)

Secretaris:

Dhr. J.M. Schot

Penningmeester:  

Dhr. P.I. Fase

Administrateur: 

Dhr. J.M. de Graaf

Lid:

Dhr. J.S. van Vossen

Contact
Dhr. J.M. Schot
secretaris-kerkvoogdij@hhgtholen.nl

Bankrekening Kerkvoogdij:
IBAN NL44 RBRB 0695 1831 09
t.n.v. Kerkvoogdij HHG Tholen

Bankrekening Bouwfonds:IBAN 
NL56 RBRB 8871 2619 68
t.n.v. Bouwfonds Kerkvoogdij HHG Tholen
 

Ambi-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Wij als Hersteld Hervormde gemeente van Tholen hebben deze ANBI-status.

 
Contact Kerkvoogdij
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit