Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Privacy Statement

Privacy statement
Via de website www.hhgtholen.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten
van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente Tholen hecht waarde
aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in
verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website.
Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid
betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. 

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge
band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden
worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden
bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera. 

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd
wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een
zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
e-mailadressen met als domeinnaam hhgtholen.nl.
 
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving
geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeente-
leden hierover vooraf geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen.
Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde
terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe
individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u
altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's bevatten geen namen die
herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan
kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen
naar: secretaris-kerkvoogdij@hhgtholen.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig
mogelijk verwijderd.

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens?
Neem dan contact op met de contactpersoon AVG:
dhr. J.S. van Vossen, e-mail: contactpersoon-AVG@hhgtholen.nl

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en
software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam
en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze
gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden
naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens.
Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt
worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten
De diensten die op zondag en door de week gehouden worden, worden normaliter
uitgezonden via internet. De AVG eist mede daarom zorgvuldigheid bij het doen van
afkondigingen en bij het noemen van namen in de voorbede. Het afgesproken beleid is:
uw naam wordt alleen dan in een afkondiging en de daarmee verbonden voorbede
genoemd als u zelf vooraf toestemming hebt gegeven. Als u zelf niets meldt, zal dat
dus niet gebeuren.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit