Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij

Gemeente en kerk

De gemeente

De Hersteld Hervormde Kerk heeft haar oorsprong in de Nederlandse Hervormde Kerk, die is ontstaan in de tijd van de reformatie. Bij het fuseren van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk heeft een deel van de Hervormde Gemeente in Tholen met de nodige pijn in het hart gemeend daar buiten te moeten blijven. De nieuwe gevormde, gefuseerde kerk nam namelijk belijdenissen in haar kerkorde op, die elkaar in wezenlijke geloofszaken tegenspreken. Bovendien werden in haar kerkorde en ordinanties besluiten opgenomen, die de toets van Gods woord niet kunnen doorstaan. De gefuseerde kerk vraagt van haar ambtsdragers en gemeenteleden om de bedoelde tegenstrijdigheden en de legalisering van onbijbelse praktijken te erkennen en te respecteren.

Om die reden heeft een deel van de Hervormde gemeente te Tholen de Nederlandse Hervormde Kerk niet kunnen inwisselen voor de Protestantse Kerk in Nederland. De Hersteld Hervormde Kerk wenst te blijven bij de Heilige Schrift, zoals verstaan in de belijdenisgeschriften die het fundament vormden van de Nederlandse Hervormde Kerk: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Ze voegt zich naar de kerkorde die van kracht was in de Nederlandse Hervormde Kerk sinds 1951.

Voor meer informatie, klik hier.

Classis Zuidwest van de Hersteld Hervormde Kerk

De Hersteld Hervormde Gemeente Tholen behoort tot de classis Zuid-West. De kerkenraad van elke gemeente vaardigt een tweetal leden uit haar midden af naar de classicale vergaderingen. In de classis wordt over die dingen vergaderd en beslist, die in een kerkenraad en gemeente alleen niet besloten kunnen worden omdat ze van een breder belang zijn. Die dingen die in een classis niet belsoten kunnen worden, komen terecht bij de synode van de Hersteld Hervormde Kerk. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit