Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

ANBI

ANBI gegevens Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Tholen

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Hersteld Hervormde Gemeente te Tholen
Telefoonnummer (facultatief):
06-53994642
RSIN/Fiscaal nummer:
824149488
Website adres:
www.hhgtholen.nl
Nummer Kamer van Koophandel: 76039269
E-mail:
secretaris-kerkvoogdij@hhgtholen.nl
Adres:
Grindweg 49a
Postcode:
4691 ES
Plaats:
Tholen
 
De Hersteld Hervormde Gemeente te Tholen is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“
 
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 16 artikel 2 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.”
 
De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.
 
De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hersteld Hervormde Gemeente te Tholen.
 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkvoogden is verantwoordelijk voor het beheer  van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit tenminste twee leden.  De kerkenraad  is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 
 

C. Doelstelling/visie

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
  1. De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.
  2. In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.
  3. De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.
 

D. Beleidsplan

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde
 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘regeling voor de predikantstraktementen’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.  
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen hierover rekening en verantwoording af.
 
De wekelijkse gemeentelijke activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over deze activiteiten.
 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
 
Begroting
Rekening
Rekening
 
2024
2023
2022
Baten
 
 
 
 
 
 
 
Baten uit bezittingen
€ 150
€ 1.899
€ 3.659
Bijdragen gemeenteleden
(levend geld)
€ 138.938
€ 155.005
€ 129.999
Subsidies en overige bijdragen
van derden
€ 0
€ 0
€ 0
Totaal baten (a)
€ 139,088
€ 156.904
€ 133.657
 
 
 
 
Lasten
 
 
 
Lasten kerkelijke gebouwen
(incl. afschrijvingen)
€ 17.600
€ 18.240
€ 23.289
Pastoraat
€ 49.435
€ 49.972
€ 49.642
Lasten kerkdiensten, catechese
en gemeentewerk
€ 2.480
€ 3.040
€  1.971
Verplichtingen/bijdragen andere organen
€ 3.026
€ 2.914
€ 2.858
Salarissen en vergoedingen
€ 0
€ 657
€ 0 
Rentelasten/bankkosten
€ 22.383
€ 23.422
€ 24.130
Overige lasten
€ 1.885
€ 3.149
€ 3.223
Totaal lasten (b)
€ 96.809
€ 101.394
€  105.113
 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
 
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (traktement predikant, salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
 
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit