Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Uw eerste kerkdienst

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde gemeente Tholen, waar u direct kun meeluisteren naar de uitzending van onze kerkdiensten of waar u op een later tijdstip onze gehouden kerkdienst kunt naluisteren. Wij geloven en belijden dat door de predeking van Zijn Woord de levende God zelf tot ons spreekt. Daarom vinden we het fijn dat u de moeite genomen hebt om hier te luisteren naar het Woord van God. Graag willen we u op deze pagina een toelichting geven op de liturgie (het programma) van een kerkdienst in onze gemeente.

Voorzang

Enige tijd voor aanvang van de dienst neemt de gemeente plaats in het kerkgebouw, waarbij er inleidend orgelspel beluisterd wordt. U kunt een Bijbel en/of psalmboek van ons gebruiken. De te zingen psalmverzen en het Bijbelgedeelte waarover gepreekt zal worden staan aangekondigd op de psalmborden naast de preekstoel.

Vlak voordat de dienst begint stopt het orgel met spelen en komt de kerkenraad vanuit de consistoriekamer de kerkzaal binnen. Een kerkeraadslid zal dan op de preekstoel enkele mededelingen (de afkondigingen) voorlezen aan de gemeente en de voorzang aankondigen. De te zingen psalmen worden begeleid door het orgel. Psalmen zijn gezangen uit de Bijbel die de gedachten en gevoelens van gelovigen vertolken. 

Stil gebed

Nadat het orgel is gestopt met spelen brengt de ouderling van dienst de dominee naar de preekstoel. De kerkenraad heeft in de consistorie een paar dingen doorgesproken en in een gezamenlijk gebed Gods hulp en zegen over de kerkdienst gevraagd. Met de handdruk geeft de ouderling namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid over de dienst aan de predikant. Hij staat niet zomaar op de preek­stoel, maar staat met een opdracht namens de HEERE, zijn Zender. Na deze handdruk bidden we in stilte ieder persoonlijk om een zegen over de dienst. De kerkenraad doet dit staande.

Votum en groet

Nadat de dominee de preekstoel is opgegaan spreekt hij namens de gemeente onze afhankelijkheid van God uit in het votum:

Onze hulp en onze enige verwachting is in de Naam des Heeren HEEREN, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat Zijn hand begon. Amen.

Direct na het votum komt de groet, waarin de dominee namens God zlef met opgeheven handen de gemeente zegent:

Genade zij u en vrede van God de Vader en van Zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Soms gebruikt de dominee een andere groet. Deze groet is te vinden in Openbaring 1:4-6

Genade zij u en vrede van Hem Die is, Die was en Die komen zal. En van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn. En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Overste van al de koningen der aarde. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen

Na het uitspreken van de votum en groet zingen we een psalm. De predikant heeft psalmen uitgekozen die te maken hebben met het onderwerp van de preek van vandaag.

Wet of geloofsbelijdenis

In de zondagmorgendienst horen we Gods wil vanuit Gods Wet, de Tien Geboden. Deze wet heeft God aan Mozes gegeven (Exodus 20: 1 -17). Aansluitend lezen we ook de samenvatting van Gods wet, zoals de Heere Jezus Christus ons die geleerd heeft (Matth. 22:37-40). In de zondagavonddienst lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. In deze geloofsbelijdenis klinkt het hart van het christelijk geloof.

Zingen

In aansluiting op de wet of de geloofsbelijdenis zingen we een psalm.

Schriftlezing

De predikant leest nu het gedeelte uit de Bijbel dat als leidraad gebruikt gaat worden voor de preek. De predikant herhaalt soms nog één of enkele verzen uit dit gedeelte die hij heeft uitgekozen als thema voor de dienst.

Wij lezen de Bijbel vanuit de zogenoemde Statenvertaling. In de avonddienst wordt er soms een gedeelte behandeld vanuit de Heidelbergse Catechismus. De Heidelbergse Cate­chis­mus is een belijdenis die in het psalmboekje is te vinden direct na de psalmen. Hij is opgedeeld in ‘zondagen’, waarin steeds een paar vragen over het geloof worden behandeld. 

Gebed

Na de Schriftlezing gaat de predikant voor in gebed. Bij het bidden gaat het om spreken met – en luisteren naar God. In het gebed brengen we God onze dank toe; erkennen en belijden we onze zonden. Ook vragen we God ons in genade aan te zien en de dienst van Zijn Woord te zegenen. We bidden of God de predikant wil helpen en in het bijzonder te zijn bij mensen in nood, onder wie de zieken en hulpbehoevenden in de gemeente.

De schriftlezing en het gebed zijn bij gastpredikanten ook wel eens in omgekeerde volgorde.

Zingen en collecte

We zingen opnieuw een aantal verzen uit een Psalm. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd (geld ingezameld). Er worden collectezakken doorgegeven waar ieder een bijdrage in doet. De bestemming van de verschillende collectedoelen wordt aangekondigd door de predikant.

Preek

De preek is het belangrijkste deel van de kerkdienst. De predikant legt het gelezen Bijbelgedeelte uit. Daarbij trekt hij een lijn naar de betekenis daarvan voor vandaag en voor het leven van ons allen.

Het is Jezus Christus zelf, die heeft opgeroepen om via de prediking Zijn Woord uit te leggen en te verbreiden. Hij heeft beloofd dat Hij door dit middel mensen tot het geloof zal brengen en met Zijn Geest mensen zal veranderen.

Zingen

In antwoord op de predeking zingen we een psalm.

Dankgebed

De predikant gaat voor in dankgebed. We danken God voor wat Hij ons heeft geleerd. We bidden om Zijn zegen en leiding voor de komende tijd en voor de toekomst.

Zingen

Tot slot zingen we een psalm.

Zegen

Aan het einde van de dienst spreekt de predikant een zegen uit, die hij in de Naam van God mag meegeven aan alle luisteraars, die uit eerbied voor God gaan staan. 

De HEERE zegene u en behoede u; de HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen (Numeri 6:24-26). Of:

De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u allen. Amen. (2 Korinthe 13 : 13).

Hierna verlaat de predikant, samen met de kerkenraad, het kerkgebouw. Onder uitleidend orgelspel verlaat de gemeente eveneens het kerkgebouw.

Praktische puntjes

- Download hier een formulier om aantekeningen te maken bij de preek;

- Een dienst duurt gewoonlijk ongeveer anderhalf uur;
- Voor de kleine kinderen is tot zo'n 4 jaar tijdens de diensten kinderoppas;
- Bent u slecht ter been, dan kunnen we u ophalen met de auto;
- U kunt van ons een Bijbel en/of psalmboekje gebruiken;
Vraag gerust hulp aan de koster (de gastheer van de kerk) of aan anderen als er iets onduidelijk is.

We hopen dat u met deze toelichting op de liturgie de kerkdienst beter zult begrijpen. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met de dominee of een kerkenraadslid.

We bidden u de zegen van de HEERE God toe, door de prediking van Zijn Woord!

 

 

Kerkdienst meekijken

YouTube

Kerkdienst meeluisteren

Kerkdienstgemist.nl (@kdgm) | Twitter

Kerktijden.nl - Informatie over kerkdiensten, kerkelijke gemeenten en  voorgangers

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit